یه سوال

درخواست حذف این مطلب

این که به چه امیدی زنده این

بخاطر پدر و مادرو عشق و بچه و همسر و اینارو وللش

اینا تکرارین

جواب درخور میخوام

میخوام بشینم به جواباتون فکر کنم

ببینم میتونم منم به این زندگی دل ببندم یا سرنوشتم با دستای خودم بسته (خفه , کشته , تموم) میشه

فقط منطقی و بدون تعارف بگید

حتی م جایزه

ممنون


+ گفت دلت اکانت کنی دیگ اسمتو نمیارم

گفتم چه خوب

دلت اکانت