چشمش

درخواست حذف این مطلب

چشمش ببرد دل ها دل ها ببرد چشمش
باور نکند خلق آن خلق آن نکند باور