هر چه بادا باد

درخواست حذف این مطلب

مثل کبریت کشیدن در باد

زندگی دشوار است

من خلاف جهت آب شنا را

مثل یک معجزه باور دارم

ا ین دانه کبریتم را

میکشم در این باد

هرچه بادا باد